Beroepscode NVO

U kunt naar een psycholoog gaan voor hulp, advies en begeleiding bij persoonlijke problemen. Het werk van de psycholoog dient van goede kwaliteit te zijn en aan bepaalde normen te voldoen.
Het NIP en de NVO hebben hiervoor richtlijnen opgesteld, conform de Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG) en de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO).

Beroepscode NVO: jeugdigen

Voor cliŽnten van 12 tot 18 jaar zijn de volgende bepalingen van toepassing op het beroepsmatig handelen van de pedagoog.

Heeft een cliŽnt de leeftijd van twaalf jaar maar nog niet die van zestien jaar bereikt, dan komt de pedagoog de uit de beroepscode voortvloeiende verplichtingen na jegens deze cliŽnt alsmede jegens diens wettelijke vertegenwoordigers. Als de wettelijk vertegenwoordigers toestemming weigeren voor het aangaan van een professionele relatie, kan deze toch worden uitgevoerd indien de weigering ernstig nadeel oplevert voor de cliŽnt, dan wel de cliŽnt na weigering van de toestemming de professionele relatie weloverwogen blijft wensen. Indien deze cliŽnt niet tot een redelijke waardering van zijn belangen ter zake in staat is, dan komt de pedagoog de uit de beroepscode voortvloeiende verplichtingen na jegens diens wettelijke vertegenwoordigers.
Heeft de cliŽnt de leeftijd van zestien jaar bereikt dan komt de pedagoog de uit deze beroepscode voortvloeiende verplichtingen na jegens deze cliŽnt. Indien deze niet tot een redelijke waardering van zijn belangen ter zake in staat is dan komt de pedagoog de uit de beroepscode voortvloeiende verplichtingen na jegens diens wettelijke vertegenwoordigers.
Is de cliŽnt minderjarig, en behoort deze niet tot de categorie als bedoeld in de leden 1 en 2 van dit artikel, dan komt de pedagoog de uit de beroepscode voortvloeiende verplichtingen na jegens zijn wettelijke vertegenwoordigers. Deze cliŽnt heeft echter wel het recht zijn mening kenbaar te maken. De pedagoog moet aan die mening van deze cliŽnt passend belang hechten, in overeenstemming met diens leeftijd en ontwikkelingsniveau.

bron: NVO